Logo, obrázek
Hasičská zbrojnice  čtvrtek 30.11.2023

1871

K vycvičení sboru přijel z Prahy pan Rohlena - vrchní hasič pražský, který na žádost a útraty obce cvičil jeden měsíc sbor dobrovolných hasičů. První cvičení se konalo 16.srpna v zahradě pivovaru. Tam se také odbývalo první cvičení veřejné a to dne 24.září. Hasičské skladiště bylo zřízeno v domě čp.30 - na náměstí. 

 

1872

Na valné hromadě konané dne 14.dubna byl všemi přítomnými odsouhlasen ,, den ku cvičení určený ". Stalo se jim pondělí a v tento den se scházejí členové sboru dodnes.

 

1906

V tomto roce zahájil sbor jednání s obecní radou o zřízení ,, příhodnější kolny pro nářadí hasičské ". Skladiště bylo při stavbách přemístěno za panské stodoly ,, Na obci " a svému poslání nevyhovuje.

 

1912

Tento rok se vyznačoval úpravou nově získaného hasičského skladiště u ,, Zetků ". 

 

1918

Na dalších šest let bylo pronajato skladiště u Zetků a to za 120,- Kč.

 

1919

Sbor usiloval o nové skladiště. V kronice je zapsáno : .......po dlouhou dobu válečnou dosavadní skladiště tak sešla, že naprosto nevyhovují, každému jsou přístupna, mnoho se v nich zničilo a ještě více ztratilo. Již po několik let marně se žádá o nové skladiště. Budiž nám zakoupena Seykorova stodola, jinak složíme vše do rukou obce!

 

1923 

Městskou radou bylo dáno do užívání skladiště, které požadavkům hasičůplně vyhovuje! Slavnostní otevření této nové zbrojnice proběhlo ve dnech 1. a 2.září. Veškerý život sboru byl přestěhován do nového stánku dnem 1.října. Dlužno podotknout, že tyto prostory sloužily sboru až do roku 1967.

 

                                             Obrázek:

 

1967

V tomto roce vyvrcholilo snažení sboru po novém stánku. V únoru byla ustavena komise pro výstavbu nové zbrojnice. Jako možné staveniště bylo vybráno místo na Váze nebo místo po uhelných skladech. od těchto původních plánů bylo ustoupeno a na návrh sboru odkoupil MěstNV od pana Němce dům čp.400 v ulici Na příkopech. Dále byly od Stavby Jaroměř převzaty garáže, patřící k tomuto objektu. Tím byl získán prostor pro další vývin požárního sboru - ovšem vše v dezolátním stavu. Za pomoci MěstNV byly opatřeny prostředky na nákup nejnutnějšího materiálu a bylo započato s prací. Pod vedením velitele Emila Šaška se členové doslova vrhli do práce. Úprava prostor pokračoval dnes nevídaným tempem. Od 8.srpna do 8.prosince odpracovalo 23 členů spolu s předsedou MěstNV 2087 brigádnických hodin. Skalecký sbor přispěl odpracováním 46 hodin. Byla provedena adaptace spolkové místnosti, kanalizace, voda, upraveny boxy, ustavena vrata, provedeny vnitřní omítky a elektrická instalace. Při zemních pracích pomáhali vojáci místní posádky. Slavnostní okamžik nastal dne 8.prosince, kdy se v opravených prostorách konala první výborová schůze. Krátce nato byla přestěhována technika. Společným úsilím MěstNV, OIPO a členů sboru byl položen základ pro úspěšnou činnost sboru.  

 

1972

V tomto roce se začíná ve stávajícím objektu se stavbou nové požární zbrojnice - dnešní chloubou našeho sboru. Do práce se pustili všichni členové s nebývalým elánem a za tento rok bylo odpracováno 2345 brigádnických hodin. Z tohoto množství odpracovali vojáci místní posádky 128 hodin a ostatní obyvatelé města jen 37 hodin.

 

                                              Obrázek:

 

1974

V tomto roce bylo hlavní náplní činnosti členů ZO a VPS pokračování ve výstavbě zbrojnice - bylo odpracováno 1820 brigádnických hodin. Jednalo se vesměs o práce dokončovací.

 

1975 

Nejvýznačnější událostí tohoto roku bylo otevření nové požární zbrojnice. To se uskutečnilo dne 1.května po skončení májové manifestace. Přítomni byli členové sboru, předseda MěstNV s. Josef Pech, který má na naší stavbě velké zásluhy, čelní funkcionáři města a další hosté z okolních sborů a nadřízených orgánů PO. Po slavnostních projevech byla budova slavnostním přestřižením pásky dána oficiálně do užívání. Potom následovala prohlídka areálu a beseda s představiteli města.

 

1980

Dne 19.října byl na požární zbrojnici umístěn 7 m dlouhý nápis ,, Veřejný požární sbor ". Umístěním tohoto označení se zlepší orientace všech občanů a také pěkná stavba ponese důstojné označení.

 

2007

Závěrem roku bylo rozhodnuto o modernizaci ,,Němcových garáží", které sloužily v původním stavu, s menšími úpravami  od jejich postavení. Vše bylo projednáno na městě a  zadána projektová dokumentace firmě MERIDIN Hradec Králové. Cílem akce bylo odstranit vlhké zdivo na východní straně budovy a vytvořit komplexní hygienické zázemí pro výjezdovou jednotku.

 

2008

Modernizace byla schválena zastupitelstvem města v únoru. V červenci byla dokončena a předána projektová dokumentace. V srpnu byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel stavebních prací - kostelecká firma Morávek, obklady a dlažby. V říjnu byly zahájeny bourací a stavební práce.

 

2009

Celá plánovaná modernizace byla ukončena v dubnu a vyžádala si zhruba 1,6 mil. Kč. Na všech pracích se podíleli i členové sboru.

 

2010

Na staré budově hasičské zbrojnice byla v prosinci provedena montáž nových plastových oken. Výměnu oken provedla firma Gerappa spol. s r.o.

 

                                             Obrázek:

 

2011 

Na staré budově hasičské zbrojnice byl v květnu barevně opraven nápis HASIČSKÝ SBOR KOSTELEC NAD ORLICÍ.

 

                                             Obrázek: